Ochrana osobných údajov

Údaje spracovávame správne vďaka odbornému zastrešeniu od spoločnosti  Osobnyudaj.sk 

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/36030058/sk

V tomto dokumente sú informácie týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli pri návšteve webových stránok : www.spig.sk, www.inakobdareni.sk, pri elektronickej komunikácii, prípadne osobne.

Podľa nového zákona o ochrane osobjých údajov z 25.5. 5018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Link na celé Nariadenie:

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/uri=CELEX:32016R0679&from=EN)

1. Správca osobných údajov a kontakt na nás

SPIG, s.r.o. Tulská 2, 96001, Zvolen , IČO: 36030058  tel.: 0800 105707, e-mail: spig@spig.sk

2. Akým spôsobom vaše údaje získavame a aké sú to

Vaše údaje získavame cez formuláre na našich webových stránkach, pri osobnom kontakte, telefonickom kontakte, písomnom kontakte, emailom, verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií a pri elektronickej komunikácii (sms správy, skype, facebook, instagram, messenger, chat), ktoré nevyhnutne potrebujeme k príprave podkladov, návrhov riešení, zmlúv a poskytnutí služieb pre vás.

Údaje nám poskytujete dobrovoľne, aby sme mohli pre vás zrealizovať naše služby. Povinne nám poskytujete údaje, ktoré priamo prikazuje zákon.
Spracúvame nasledovné údaje:
– identifikačné údaje (meno a priezvisko, titul, )
– kontaktné údaje (adresa trvalého pobytu, alebo iného pobytu, u fyzickej osoby – podnikateľa adre-sa podnikania, IČO ak bolo pridelené, DIČ, označenie a číslo registra, kde je podnikateľ zapísaný – pri právnickej osobe identifikácia fyzickej osoby, ktoré je oprávnená konať v mene právnickej

osoby v nevyhnutne potrebnom rozsahu (identifikačné a kontaktné údaje)
– pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, údaje o splnomocnencovi (identifikačné a kontaktné údaje)
 

3. Na aké účely poskytujete svoj súhlas

Svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov poskytujete na: – prípravu reallizácie, predbežnej faktúry, zmluvy ( dodávateľskej, zmluvy o dielo)

– marketingové účely (ponuka našich produktov a služieb), zasielaných písomnou formou, elektronickou formou, telefonickou formou, prostredníctvom našich webových stránok
– prieskum trhu a prieskum spokojnosti našich zákazníkov s využívaním našich produktov a služieb

4. Ako dlho budeme spracúvať vaše údaje?

Súhlas sa spravidla udeľuje na obdobie trvania zmluvného vzťahu a nasledujúcich 10-ich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, alebo dovtedy, keď váš súhlas odvoláte. Ak sa nestanete klientom našej spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10-ich rokov od jeho udelenia, alebo dovtedy, keď váš súhlas odvoláte.

5. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

Osobné údaje môžu byť sprístupnené príslušným správnym orgánom, pokiaľ nám takúto povinnosť ukladá zákon.

6. Informácie o ďalších vašich právach pri ochrane osobných údajov.

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Máte právo na potvrdenie, že spracovávame vaše osobné údaje a prístup ku nim.
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Ak ste zmenili niektorý zo svojich údajov, informujte nás o tom a my daný údaj opravíme.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
 • V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov (právo byť zabudnutý)
 • V prípadoch stanovených zákonom, alebo GDPR máte právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov (okrem výnimiek podľa čl. 17 GDPR, keď sa výmaz neuskutoční)
 • Právo na prenositeľnosť údajov
 • Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo svoje osobné údaje previesť na iný subjekt.
 • Právo uplatniť námietku
 • Ak si myslíte, alebo zistíte, že vaše osobné údaje sa spracúvajú v rozpore s ich ochranou, môžete nás žiadať o vysvetlenie alebo odstránenie nedostatkov s ich ochranou.
 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vašou sťažnosťou ohľadne spracúvania vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:
Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27

7. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov ste nám poskytli dobrovoľne, t.z. že ho môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie s vašimi údajmi (meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia), treba zaslať písomnou formou s vašim podpisom na adresu spoločnosti.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete na našich stránkach: www.spig.sk,www.inakobdareni.sk.  

Znenie tohto dokumentu je účinné od 21.05.2018

SPIG s.r.o., Tulská 2 Zvolen 96001