ČO SÚ TO VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA ZDVÍHACIE?

Tieto pojmy presne definuje Vyhláška 508/2009 Z.z.

•508/2009 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 9. júla 2009,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

•Zmena: 435/2012 Z.z.

•Zmena: 398/2013 Z.z.

•Zmena: 234/2014 Z.z.

🥇schodiskové plošiny SK -SPIG
🥇schodolezy
🥇stropný zdvihák ergolet
🥇stoličkové výťahy ThyssenKrupp
🥇zvislé plošiny
🥇domáce výťahy
🥇výťahy do fabrík
🥇jedálenské výťahy
🥇divadelná technika
🥇úprava auta
🥇ručné riadenie 

Zákon 447/2008 Z.z. o kompenzáciách

Zákon o kompenzáciách 447/2008 Z.z. vznikol skôr, ako prišla do platnosti Vyhláška 508/2009 Z.z.

Zákon o kompenzáciách 447/2008 Z.z. §33 bod 2. definuje zdvíhacie zariadenia:

  Zdvíhacie zariadenie je najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah, alebo stropné zdvíhacie zariadenie.

 

Vyhláška 508/2009 Z.z. ale určuje, ktoré z týchto zdvíhacích zariadení sú VYHRADENÉ zdvíhacie zariadenia.  Hoci zákon o kompenzáciách veľmi dobre a podrobne určuje, ktoré

zariadenia sú zdvíhacie zariadenia, pretože vznikol skôr, ešte nerozlišuje medzi vyhradenými a ostatnými zdvíhacími zariadeniami. Vyhradené zdvíhacie zariadenia majú vyhláškou určené, ktoré firmy a na základe akých oprávnení ich môžu inštalovať a hlavne vykonať na nich odborné skúšky a revízie, ktorými sa zariadenie uvedie do prevádzky. Bez toho by dokonca zariadenie nemalo byť používané. Následne majú vyhradené zdvíhacie zariadenia predpísané periodické prehliadky, skúšky a revízie. 

 

Druhy vyhradených zdvíhacích zariadení

508/2009 Z.z.

Technické vyhradené zdvíhacie zariadenia sa všeobecne delia na skupiny:

A: s vysokou mierou ohrozenia - triedy a.) až k.)

B: s vyššou mierou ohrozenia - triedy a.) až i.)

  (sem do triedy i.: patria schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu)

C: s malou mierou ohrozenia

 

Ktoré zdvíhacie zariadenia v zmysle zákona o kompenzáciách sú vyhradené zdvíhacie zariadenia?

Vyhradené zdvíhacie zariadenia (pre imobilné osoby) sú:

-Šikmé schodiskové plošiny

-Zvislé plošiny

-Stoličkové výťahy

Vyhradené zdvíhacie zariadenie nie sú:

-Schodolez (transportné zdvíhacie zariadenie)

-Stropné zdvíhacie systémy

 

Ako sa vyrábajú, inštalujú, uvádzajú na trh a uvádzajú do prevádzky, vyhradené zdvíhacie zariadenia

1. Výroba zdvíhacích zariadení

– na základe stanovených noriem a predpisov (typizované aj atypické)

2. Uvedenie na trh

-Vyhlásením o zhode, alebo typovým certifikátom

3. Montáž – montážni pracovníci §18

-Na základe školení odborným pracovníkom (revíznym technikom s okrúhlym razítkom §16)

4. Uvedenie do prevádzky

-Odbornými skúškami a revíziami, len revíznymi technikmi §16 a §24

5. Predpísané prehliadky a skúšky – nutné pre prevádzku zdvíhacieho zariadenia

-    len revíznymi technikmi §16 a §24

 

Ako je to s montážou?

Kto môže inštalovať vyhradené zdvíhacie zariadenia (plošiny a stoličkové výťahy)

Technický montážny pracovník zaškolený odborným pracovníkom (revíznym technikom §16)

Kto môže inštalovať ostatné zdvíhacie zariadenia?

Technický montážny pracovník zaškolený výrobcom

 

Ako je to s uvedením do prevádzky, odbornými prehliadkami a revíziami?

Kto môže uviesť do prevádzky (revíziami a skúškami) vyhradené zdvíhacie

zariadenia (plošiny a stoličkové výťahy) a vykonávať predpísané periodické

prehliadky (servis a opravy)?

Odborný pracovník zdvíhacích zariadení §16

Revízny technik elektro §24

Kto môže servisovať a opravovať ostatné zdvíhacie zariadenia?

Technický montážny pracovník zaškolený výrobcom

 

Ako často je potrebné vykonávať revízie a prehliadky?

•Periodicitu odborných prehliadok, skúšok a revízií určuje výrobca*

• odborná prehliadka:  vykonáva odborný pracovník ZZ §16

  v predpísaných intervaloch, u našich zariadení stačí 1 x ročne pre zariadenia do 10 jázd denne,

  alebo 2 x ročne pre zariadenia nad 10 jázd denne

• odborná skúška: vykonáva odborný pracovník ZZ §16

   pred uvedením do prevádzky, následne každé 3 roky

• revízia elektro: vykonáva revízny technik §24

  pred uvedením do prevádzky, následne každé 3 roky pre interiérové zariadenia,

  častejšie pre exteriérové podľa druhu

 

•Periodicitu výrobca určuje spravidla podľa predpisov pre výťahy, tieto úkony sú definované v zákone o kompenzáciách 447/2008 Z.z. v §32 bod 3. ako kontrola funkčnosti v rámci príspevku na opravu pomôcky.

 

Čo má spĺňať firma dodávajúca vyhradené zdvíhacie zariadenia?

Projektovanie, výroba a uvádzanie na trh má svoje nariadenia a normy, ktorými sa riadia príslušné firmy, ktoré robia aj tieto činnosti, vrátane našej firmy.

 Pre uvedenie do prevádzky však firmy potrebujú OPRÁVNENIE vydané akreditovaným orgánom technického dozoru na činnosť:

•opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: Bi - schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určené na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu.

  (Rozoberanie technického zariadenia na účely opravy, rekonštrukcie a montáže

  technického zariadenia do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky)

Toto oprávnenie firma má mať zapísané v OR SR, alebo v Živnostenskom liste, nenahrádzajú ho iné certifikáty, ani ISO.

Pokiaľ firma toto oprávnenie nemá, nemôže vykonávať uvedenie do prevádzky a následné odborné prehliadky a skúšky, čo môže v konečnom dôsledku poškodiť klienta. Preto by tieto firmy vyhradené zdvíhacie zariadenia dodávať nemali.

 

V dobe získania nášho oprávnenia boli

plošiny pre imobilné osoby zaradené v skupine zdvíhacích zariadení Ac1 medzi výťahmi, preto v našom oprávnení je ešte táto kategorizácia, pretože oprávnenie je stále platné.

Preto ak sa stretnete s kategorizáciou v skupine A, je to v poriadku.

🥇schodiskové plošiny SK -SPIG
🥇schodolezy
🥇stropný zdvihák ergolet
🥇stoličkové výťahy ThyssenKrupp
🥇zvislé plošiny
🥇domáce výťahy
🥇výťahy do fabrík
🥇jedálenské výťahy
🥇divadelná technika
🥇úprava auta
🥇ručné riadenie